Kalendář akcí

   
Páry
Formace
Ost.
Cena TŠ Twist Říčany 18. 09. 2021 Říčany
N
N
N
P
N
P
P
P
N
N
P
P
P
N
Světový pohár 25. 09. 2021 SVK - Bratislava
N
N
N
N
Pohár starosty města Říčany 02. 10. 2021 Říčany
N
N
N
N
P
P
P
N
N
P
P
P
N
Mistrovství Evropy, Světový pohár 09. 10. 2021 AUT - Graz
N
N
N
T
Mistrovství světa, Světový pohár 10. 10. 2021 AUT - Graz
N
N
T
Mistrovství světa, Světový pohár 16. 10. 2021 POL - Krakov
N
N
N
T
Mistrovství světa, Světový pohár 17. 10. 2021 POL - Krakov
N
N
N
T
Mistrovství světa, Světový pohár 23. 10. 2021 UKR - Charkov
N
N
T
T
Mistrovství Evropy a světa 24. 10. 2021 UKR - Charkov
T
T
T
P
P
P
P
P
P
T
T
P
P
P
T
   
Páry
Formace
Ost.
White CUP 06. 11. 2021 Radvanice
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Mistrovství světa, Světový pohár 06. 11. 2021 SUI - Genéve
N
T
N
Světový pohár 13. 11. 2021 SLO - Ljubljana
N
N
N
N
Světový pohár 14. 11. 2021 SLO - Ljubljana
N
N
N
N
Mistrovství Světa kat. A 20. 11. 2021 Praha
T
T
N
Mistrovství ČR 27. 11. 2021 Dražice CUP
N
T
T
T
T
P
P
N
P
P
T
Finále světového poháru 04. 12. 2021 RUS - Moskva
N
N
N
N
N
Vlaštovka + Vrabčák 11. 12. 2021 Praha
P
P
P
P
P
P
P
P
Jarní cena TŠ Twist 23. 04. 2022 Říčany
Mistrovství Evropy 04. 06. 2022 SUI - Neuchâtel
T
T
T
Světový pohár 18. 06. 2022 SUI - Zurich
N
Světový pohár 25. 06. 2022 RUS - Sochi
N
N
N
N
Mistrovství světa 12. 08. 2022 GER - Stuttgart
T
Mistrovství Evropy a světa 19. 11. 2022 RUS - Moskva
T
T